ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตรร่วมประชุมหารือร่างทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์