ขอเชิญชวนโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งโครงการเพื่อเข้าร่วมพิจารณารับเงินสนับสนุน

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์