การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาพระราชทานปี 2562 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจึงขอความร่วมมือทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบโดยทั่วกัน
และหากมีนักเรียนรายใดมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ให้ทางโรงเรียนพิจารณาคัดกรองนักเรียน
และจัดส่งแบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562
และนำนักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่ลิงค์ ตามรายการด้านล่างนี้

  1. หนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกโรง
  2. คู่มือและแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2562
  3. ระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)ฯ
  4. แบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือนและการศึกษาฯ(แบบ-จ.-02-นักเรียน)
  5. แบบยืนยันการเสนอขอทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562
  6. ตัวอย่างสัญญารับทุน 2562