ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์