ข้อมูลการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ขอการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันโดยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 2 คน แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองภูเก็ต (ยกเว้น ตำบลเกาะแก้ว ตำบลราไวย์ และตำบลกะรน)

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย
อำเภอถลาง
อำเภอกะทู้
อำเภอเมืองภูเก็ต (เฉพาะ ตำบลเกาะแก้ว ตำบลราไวย์ และตำบลกะรน)

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์