จัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์