โครงสร้างองค์กร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีกลุ่มงานภายใน จำนวน 8 กลุ่ม และมีศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นหัวหน้าส่วนราชการ รายละเอียดตามโครงสร้างดังนี้