ขยายเวลาการขอรับทุนพระราชทานตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2561 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

จังหวัดภูเก็ตมีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ให้ขยายเวลาในการส่งแบบฯ (จ.-02-นักเรียน) เพื่อเข้ารับทุนพระราชทานฯ ไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2561 เพื่อรอผลสอบเข้าระดับชั้น ม.4 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 4-5 เมษายน 2561 และกำหนดสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนพระราชทานฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์