การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2561 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2561 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)”และคัดกรองนักเรียนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่มีความประสงค์จะขอรับทุนฯ พร้อมจัดส่งแบบรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ของผู้ขอรับทุนฯ รายละ 12 ชุด ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 4 เมษายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบต่าง ๆ ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

หนังสือนำ > หนังสือ ที่ ศธ 0296/1360 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. คู่มือและแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2561
  2. ระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)
  3. แบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือนและการศึกษาของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 (แบบรายงาน จ.-02-นักเรียน)
  4. สัญญาการรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และเอกสารแนบท้ายสัญญา
    4.1 สัญญาการรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
    4.2 เอกสารแนบท้ายสัญญา

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์