การรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดรูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ที่ www.opec.go.th หัวข้อ “กลุ่มงานภายใน สช.” > “กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา(กส.)” แล้วสรุปส่งกลุ่มมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์