ศธจ.ภูเก็ตดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต (ปส.กช.) ครั้งที่ 1/2561

วันนที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต (ปส.กช.) ครั้งที่ 1/2561 มีนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม โดยในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในเรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์