เอกสารประกอบ – นโยบายตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารสารนโยบายตรวจราชการ ปีงบประมาณ พศ 2561 ประกอบด้วย 13 นโยบาย ตามรายการดังนี้

 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 2. การจัดการศึกษาปฐมวัย
 3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
 5. (สพม.,สอศ.)การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
 6. (สอศ.)การพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
 7. การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษเร่งด่วน(ICU)
 8. (สพป.)การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
 9. การอ่านออกเขียนได้
 10. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
 11. การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับภูมิภาค
 12. (สพป.สพม.)การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
 13. การยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่พิเศษ
 14. การพัฒนาครูทั้งระบบ
 15. การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้ง 13 รายการ