ภาพยนต์สั้น ABABO

ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ส่งมอบภาพยนต์สั้นเรื่อง “ABABO” ให้แก่สำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เยาวชนรุ่นใหม่ สนใจเรื่องการบริจาคโลหิตมากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะเริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิต และร่วมบริจาคโลหิตประจำทุก 3 เดือน สนับสนุนให้มีการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาใดสนใจรับ DVD ภาพยนต์เรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ พร้อมเริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิต และร่วมบริจาคโลหิตประจำทุก 3 เดือน สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โทร 076 211 428-9 ต่อ 16  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ของมีจำนวนจำกัด)

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์