ประชุมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ปี 61

นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในระบบ ที่มีหน้าที่ดำเนินงานตามกรอบแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาตามกรอบแผนงานประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ และนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและละอบายมุข โดยได้รับเกียรติจากผู้แทน ปปส.ภ.8 ประกอบด้วย นายอดุลย์ งามผิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รกน.ผอ.ปพ. นางกมลรัตน์ หนูเล็ก นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และ น.ส.สุนิตา วงษ์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และคุณธรรมรงค์ ช่วยอักษร หัวหน้าศอ.ปส.จ.ภูเก็ต ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินของสถานศึกษาตามกรอบแผนงาน,  การจัดกิจกรรมและการใช้สื่อ EF การรายงานผลการจัดกิจกรรมผ่านระบบ NISPA ของ ป.ป.ส. และระบบ CATAS ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนงานตามแผนในปี2561