การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัด

ตามที่ได้ขอให้โรงเรียนดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล และจัดทำงบหน้าสรุปรายการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล นั้น

ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ขอให้โรงเรียนเอกชนในระบบ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในระบบออนไลน์ ขอให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียด

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์