กระทรวงศึกษาธิการ เร่งปรับระบบการทำงานภายในเป็นเอกภาพ เพื่อประโยชน์การศึกษา

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการที่สื่อได้นำเสนอข่าวความขัดแย้งในกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเกิดจากคำสั่งการมอบอำนาจการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษานั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย เลขาธิการ กพฐ. และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ได้รับนโยบายจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เร่งรัดปรับปรุงระบบการทำงานร่วมกันของ สพท. และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ปลัด ศธ. และเลขาธิการ กพฐ. ได้จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนของศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการ สพท. ได้แนวทางในการพัฒนาการปฎิบัติงานร่วมกัน 5 ประเด็น คือ 1) การกำหนดกรอบอัตรากำลังของ ศธจ. และ สพท. ให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ทราบว่าขณะนี้มีข้อสรุปในกรอบความคิดนี้แล้ว รอดำเนินการให้มีผลบังคับใช้ตามขั้นตอนต่อไป

2) การใช้อำนาจตามมาตรา 53(3) และ(4) มีข้อสรุปในการแบ่งอำนาจในการใช้ตามมาตรานี้ เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายแล้ว ว่าถ้าดำเนินการเช่นนี้จะช่วยให้การปฎิบัติงานร่วมกันของ ศธจ. และ สพท. มีประสิทธิภาพต่อการบริหารงานบุคคลในจังหวัด ซึ่งขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งรัดดำเนินการอยู่

3) การจัดทำแผนบูรณาการร่วมกัน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่จะต้องทำให้เกิดการบูรณาการงาน บุคคล และงบประมาณ ทั้งในมิติของ บทบาทหน้าที่หลัก และบริบทของพื้นที่ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการตั้งหน่วยงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้นมา

4) การจัดระบบการนิเทศการศึกษา ส่วนนี้นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การบูรณาการเป็นรูปธรรมส่งผลให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย

5) การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานร่วมกันของ สพท. และ ศธจ. ส่วนนี้สำคัญมาก เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ การทำให้การประสานงานเกิดความราบรื่นมีประสิทธิภาพ ต้องทำให้ทั้งสององค์กรมองภาพการทำงานในภาพเดียวกันก่อน จากนั้น จึงร่วมมือกันและสนับสนุนกันและกัน. มุ่งถึงความสำเร็จของภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและของประเทศชาติเป็นสำคัญ คือ การส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทำหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ได้ดีที่สุด เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ทั้งสององค์กรจะต้องมองประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ จากการประชุมหารือระหว่างปลัด ศธ. และเลขาธิการ กพฐ. สรุปว่า เมื่อดำเนินการใน 5 ประเด็นนี้เรียบร้อยแล้ว จะมีการจัดประชุมสัมมนาร่วมกันของ ผอ.สพท. และศึกษาธิการจังหวัดโดยเร็ว เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความเป็นเอกภาพ และความสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป

เครดิตข่าว : กรมประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบข่าวจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7