วีดิทัศน์สาธิตขั้นตอนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ.2561

วีดิทัศน์สาธิตขั้นตอนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ.2561 จัดทำโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ