สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์สอบและกรรมการกลาง ชั้น ป.6 และ ม.3 โดยมีดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางสาวศิริลักษณ์ แซ่อุ้ย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวพรสวรรค์ สุขเกลี้ยง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์