สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ/ภาคธุรกิจ  และตัวแทนนักเรียน ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมประดู่ ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมกล่าวบรรยายมอบนโยบาย “ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตสู่อนาคต”  ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุม

นางสาวสิริยากร ก้องก่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้รับป

ดูและดาวน์โหลดภาพการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 21 ธันวาคม 2566
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย “ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตสู่อนาคต”

ภาพชุดที่ 1 : ภาพผู้เข้าร่วมการประชุมและภาพบรรยากาศในห้องประชุม คลิกที่นี่

ภาพชุดที่ 2 : ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายมอบนโยบาย “ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตสู่อนาคต” คลิกที่นี่

ภาพชุดที่ 3 : ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมประชุมและพบปะพูดคุยกับนักเรียนและผู้เข้าร่วมประชุมหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการประชุม คลิกที่นี่

ภาพชุดที่ 4 : บรรยากาศการเสวนาในภาคเช้า และการร่วมพิจารณาทบทวนแผนพัฒนการศึกษาจังหวัดในภาคบ่าย คลิกที่นี่

 

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์