ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบนโยบายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบนโยบายและปล่อยแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) ในการออกตรวจบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์