สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและมอบเกียรติบัตรฯ

วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (กศจ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุม ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กรรมการและเลขานุการการประชุม พร้อมด้วย นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุมดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเกียรติบัตรฯ ระดับประเทศ โครงการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่

1.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ    รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

2.นายพงศพัฒน์ สืบกระพันธ์ รางวัลชนะเลิศ ระดับเงิน ประเภทการจัดทำสื่อคลิป/หนังสั้น

3.นายสุกฤต หมัดอาดัม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเงิน ประเภทการจัดทำสื่อคลิป/หนังสั้น

4.นางสาวสุพัตรา รองเมือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเงิน ประเภทการจัดทำสื่อคลิป/หนังสั้น

5.นางสาวคิรินันท์ มานุ้ย ครูที่ปรึกษาและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจนได้รางวัลชนะเลิศ ระดับเงิน

6.นางสาวจันทนา ณ พัทลุง รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

7.นายอิมรอน สะมะนิ รางวัลนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

8.ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี รางวัลนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

9.ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี รางวัลนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา

10.ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี รางวัลนวัตกรรมการศึกษา ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

11.นายอิมรอน สะมะนิ รางวัลนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา

12.เด็กชายไดชิ ทาซาวา                      รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมตอนต้น

เด็กชายณราวิชญ์ ยอดสุรางค์

นางสาววลิศิดา ตังเมธานนท์

13.นางสาวสุพัตรา รองเมือง                  รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมตอนปลาย

นางสาวภัทราภรณ์ ทองแก้ว

นางสาวฐิติกัลยา เพชรสาคร

14.เด็กชายไดชิ ทาซาวา                     รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการจัดทำสื่อคลิป/หนังสั้น ระดับมัธยมตอนต้น

เด็กหญิงนภัสนันท์ แซ่หลิม

นางสาววลิศิดา ตังเมธานนท์

15.นายสุกฤต หมัดอาดัม                     รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการจัดทำสื่อคลิป/หนังสั้น ระดับมัธยมตอนปลาย

นายพงศพัฒน์ สืบกระพันธ์

นางสาวสุพัตรา รองเมือง

 

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์