ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม โครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฝากแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายที่จะให้ผู้บริหารนำมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน กล่าวคือ ผู้บริหารและบุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัด ศึกษาธิการ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลและนโยบาย รมว.ศธ. อย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่หลากหลายและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกช่วงวัยได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขกับชีวิตวัยเรียน รวมทั้งต้องคำนึงถึงปัญหา ความแตกต่าง ความหลากหลาย และปรับแนวทางการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงตามบริบทในแต่ละพื้นที่

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์