ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา(SDG4) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน