ข้อ 40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

 

ประกาศแนวปฏิบัติDo’s & Don’ts

 

โครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้แก่ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ธวัชชัย มณีเขียว/รวบรวมข้อมูล