ผลการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

หนังสือแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรอง

Link ดาวน์โหลด ผลการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

https://drive.google.com/drive/folders/1VClQoWH8NE5Na7ma-ilATFUyYb-_WVbW