สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จิรวัฒน์/ประชาสัมพันธ์
ธวัชชัย มณีเขียว/รวบรวมข้อมูล