การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ธวัชชัย มณีเขียว/รวบรวมข้อมูล