รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Upskill เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

เนื้อหาดี มีเกียรติบัตร ดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://lc.moe.go.th

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์