รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ ๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมครั้งที่ 3/2566