การประชุมกำหนดแนวทางการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาตามบริบทงานของแต่ละกลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตประชุมผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทุกคนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่ม โดยมี ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม จัดการประชุมโดยกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์