ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบาย NO Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบาย NO Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตต้นทุนมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงต้องเป็นแบบอย่างของการสร้างวัฒนธรรมสุจริตที่จะหล่อหลอมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความละอายต่อการกระทำผิด ไม่ทน และเพิกเฉย และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริต อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ระดับ AA (OPS OIT AWARDS 2022) โดยมี ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัล ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมคุรสภา กระทรวงศึึกษาธิการ กรุงเทพฯ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์