ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมการประชุมรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนางสาวสิริยากร ก้องก่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และโรงเรียนแหลมพันวา ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์