23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
  2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
  3. การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
  4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
  5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์