23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ข้อ 01 ว 1592 ลว.9 มึค.65
ข้อ 02 ว 1783 ลว.18 มีค.65
ข้อ 03 ว 1 ลว.5 มค.65
ข้อ 04 ว 881 ลว.9 กพ.65
ข้อ 05 ว 7 ลว.12 พค.64
ข้อ 06 ว 3 ลว.26 มค 64
ข้อ 07 ว 26 ลว.12 ตค 64
ข้อ 08 ว 32 ลว 29 พย 64
ข้อ 09 ว3564 ลว 1 กค 63
ข้อ 10 ว 22 ลว 22 ธค 63
ข้อ 11 ว 10 ลว 6 สค 61
ข้อ 12 ว 9 ลว 6 สค 61
ข้อ 13 ว 24 ลว 31 กค 60
ข้อ 14 ว 685 ลว 6 ตค 60
ข้อ 15 ว 29 ลว. 28 กย 60
ข้อ 16 ว 30 ลว 28 กย 60
ข้อ 18 ว 5 ลว 10 มิย 59
ข้อ 19 ว 9 ลว 11 สค 59
ข้อ 20 ว 4 ลว 7 มิย 59
ข้อ 21 แนวปฏิบัติกรณีครูฯ ช่ายราชการ
ข้อ 22 ว 5 ลว 12 กพ 58
ข้อ 23 ว 8 ลว 10 พค 56
ข้อ 24 ว 18 ลว 11 ธค 56
ข้อ 25 การให้หน่วยงานอื่นของรัฐใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ข้อ 26 ว 9 ลว 21 พค 56
ข้อ 27 ว 27 ลว 7 พย 55
ข้อ 28 ว 9-2554 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร
ข้อ 29 ว 7 ย้ายและเลื่อน 38ค.(2)
ข้อ 30 ว 14 จัดกลุ่มตำแหน่ง ข้อ 31 ว 10 การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน
ข้อ 32 ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการลาออก พศ.2548
ข้อ 33 ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการ
ข้อ 34 ว 34 ลว. 29 ตค. 2547

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ข้อ 01 ศธ-0206.6_ว 1 ลว 5 ม ค 2565 หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สป.
ข้อ 02 ศธ-0206.6_ว 7 ลว 28 ก พ 2565 แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ภาค ค (ไวรัสโคโรนา 2019)
ข้อ 03 ศธ-0206.6_ว15 ลว 22 พ ค 2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ข้อ 04 ว 5 กคศ. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ข้อ 05 คุรุสภา_หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ข้อ 06 ว 21 กคศ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 07 ว 24 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อ 08 ว 25 การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 09 ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ข้อ 10 ว 5 กคศ. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 11 ว 9 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
ข้อ 12 ว 22 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ข้อ 13 ว 4 กคศ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งชขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ข้อ 14 ว 4 กคศ.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิ
ข้อ 15 ว 7 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
ข้อ 16 ว 27 กคศ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งชขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ข้อ 17 ว 7 กคศ. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ข้อ 18 ว 24 กคศ. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. การพัฒนาบุคลากร

ข้อ 1. แผนพัฒนาบุคลากร สป. 2565
ข้อ 2 ศธ-0206.2_ว 3 ลว 31 ม ค 2565 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 2564
ข้อ 3 พัฒนาข้าราชการ
ข้อ 4. ศธ-0206.10 _ว 4 ลว 14 ก พ 2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูฯ
ข้อ 5 ว19-2561 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
ข้อ 6 แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ข้อ 1 การเลื่อนเงินเดือน ศธจ.ภูเก็ต
ข้อ 2. ศธ0206.7_ว 8 ลว 16 มี ค 2565 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
ข้อ 3 ศธ-04009_ว 1075 ลว17 ก พ 2565 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนฯเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม ย 2565)
ข้อ 4. ศธ-0206.7_ว14 ลว 10 มิ ย 2564 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ข้อ 5 . ศธ0206.7_ว18 ลว 9 ส.ค. 2564 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงโควิด 19
ข้อ 6. ศธ-0206.3_ว 20 ลว 30 ส ค 2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีทบทวน)
ข้อ 7. ศธ-0206.7_ว 28 ลว 26 ต ค 2564 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ
ข้อ 8. ศธ-0206.7_ว 2 ลว 15 ม ค 2564 การอนุมัติการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ข้อ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ว 6 ลว 28 มีค-2562
ข้อ 10 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ พ.ศ.2561
ข้อ 11 ว20/2561 การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ข้อ 12 ว 18 แนวปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่ง

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ข้อ 1 การเลื่อนเงินเดือน ศธจ.ภูเก็ต
ข้อ 2 ขาดคุณสมบัติ หน่วยงานให้ออกจากราชการได้
ข้อ 3 คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552
ข้อ 4 พัฒนาข้าราชการ
ข้อ 5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
ข้อ 6 มติ กคศ.ว9-2565 (ม.102)
ข้อ 7 หนังสือสพฐ.การเลื่อนเงินเดือน
ข้อ 8 แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562
และคู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

ข้อ 9 หนังสือ สพฐ. ว1422/2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 10 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
ข้อ 11 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
ข้อ 12 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2)
ข้อ 13 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 14 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
ข้อ 15 ก.ค.ศ. ว23-2559 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ข้อ 16 กฎ กคศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้น
ข้อ 17 เรื่องระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ข้อ 18 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 และการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565
ข้อ 19 การมอบรางวัล “ครูขวัญศิษย์ ปี 2564”

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์