ประกาศเจตนารมณ์สุจริต “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีพฤติกรรมสุจริตในการใช้รถยนต์ราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์