ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการฝึกอบรมศาสตร์พระราชา การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 6

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์