สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี และเทียบเท่าระดับอนุปริญญา
 
สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์