จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์