การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบในจังหวัดภูเก็ต

แหล่งอ้างอิง : เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

 1. แผนผังขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนเอกชนนอกระบบ ดาวน์โหลด
 2. คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ดาวน์โหลด
 3. กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
 4. ขั้นตอนหลังจากได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ (แต่งตั้งผู้บริหาร) ดาวน์โหลด
 5. การจัดทำเอกสารธุรการตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

สถานที่ในการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ให้ยื่นคำขอ ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน)

ที่อยู่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 4/4 ถนนแม่หลวน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ใกล้ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต)

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 076 211 428-9 ต่อ 19 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน)

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

 1. คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ สช. 5 ดาวน์โหลด
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ดาวน์โหลด
 3. โครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ดาวน์โหลด
 4. หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร ดาวน์โหลด
 5. แบบสัญญาจ้างผู้บริหาร ดาวน์โหลด
 6. รายการเอกสารหลักกฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขออื่นๆ ดาวน์โหลด
 7. แบบฟอร์มใบอนุญาตการใช้อาคารและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์