ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Digital Art Contest

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขอเชิญนักเรียนและนักศึกษา ร่วมแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์
โดยการนำเสนอภาพยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยเทคนิค Digital Art
ในหัวข้อ ” ยุทธศาสตร์ชาติ นำชาติพัฒนา”
ชิงทุนการศึกษารวม 12 รางวัลและใบประกาศนียบัตร
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2563
ประกาศผล 25 กันยายน 2563

*คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
– ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4-6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อายุไม่เกิน 25

*ขอบเขตการนำเสนอผลงาน
การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค Digital Art หมายถึง การวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรือจะผสมผสานโปรแกรม
กันก็ได้ สามารถใช้ภาพรีทัชร่วมด้วยก็ได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของผลงาน และภาพที่นำมารีทัชจะต้องเป็นภาพที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และสามารถใส่ตัวอักษร เป็นองค์ประกอบในผลงานเพื่อการสื่อสารได้

*การส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 3 ชิ้น โดยสารมาถส่งได้ 2 ช่องทางดังนี้
1. การส่งด้วยตนเอง/ไปรษณีย์
ปริ้นผลงานการวาดภาพด้วยเทคนิค Digital Art ลงในกระดาษขนาด A3 แนวตั้ง โดยติดผลงานลงบนกระดาษแข็งหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรง เว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว โดยด้านหลังให้เขียน ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แนวความคิด และ CD บรรจุไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรมกราฟิก และไฟล์ที่เป็น
.JPG ความละเอียด 300 dpi ติดอยู่ด้านหลังภาพ
ส่งผลงานที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ
2. การส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ (E-mail)
ส่งไฟล์งานที่สร้างสรรค์ในขนาด A3 แนวตั้ง เป็นไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม
กราฟิกและไฟล์ .JPG ที่มีความละเอียด 300 dpi ผู้สมัครจะต้องแนบรายละเอียด
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และแนวความคิดด้วย โดยทางผู้ดำเนินงานจะเป็น
ผู้ปริ้นให้คณะกรรมการตัดสิน
ส่งผลงานที่ E-mail : pr_pohchang@hotmail.com

ดูรายละเอียดการประกวดเพื่มเติม คลิกที่นี่

สามารถศึกษาข้อมูล วิดีโอ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คลิกที่นี่

เอกสาร ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์