การศึกษาเพื่อประเมินผลความพึงพอใจต่อการทำงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561