สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 เรื่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
1. ประกาศรับโอนและรับสมัครคัดเลือกบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ
1.1 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศรับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
1.2 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับโอนข้าราชการ 4 ตำแหน่ง ๆ ละ 1 อัตรา รวม 4 อัตรา
1.3 คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

2. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปลี่ยนชื่อ

3. แจ้งการปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

4. ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ครั้งที่ 8 (GEPOT’8)

5. ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนยุติธรรม

6. ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อต่าง ๆ ของสำนักงาน ตามสมควร

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์