แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หน่วยงานทางการศึกษา……………………………………………………………………….

 

ที่ รายชื่อสถานศึกษา/คณะเป้าหมาย พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.