อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ดำเนินการจัดทำร่างอนุบัญญัติที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ.2558 จำนวน 25 ฉบับ บัดนี้ ได้มีอนุบัญญัติที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว จำนวน 13 ฉบับ
โดยหน่วยงานราชการต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดอนุบัญญัติดังกล่าวได้ที่ http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/pages/view/105

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์