การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ผ่านสำนักงานงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยขอให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกวิชาทหารและเป็นผู้ซึ่งอยู่ในกำหนดเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของทุกปี พร้อมส่งบัญชีรายชื่อบุคคลที่ขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติไปให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อดำเนินการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติให้ต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชนกับบุคลากรของโรงเรียนเอกชนและเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ ดังกล่าวต่อไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่านและดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์ฯ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์