การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่เพื่อดูหนังสือ ที่ ศธ 0296/482 ลว. 31 มกราคม 2561

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัด (18 โรงเรียน)

โรงเรียนใดที่มีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) ให้ยื่นคำขอรับการอุดหนุนตามแบบ นม.1 โดยให้โรงเรียนคำนวณเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จากจำนวนนักเรียนที่เรียนอยู่ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
รายละเอียดตามแบบสรุปจำนวนนักเรียนฯ (10 มิถุนายน 2560) ที่ได้แนบมานี้ ในอัตราร้อยละ 80 สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับชั้นอื่น ๆ ให้คำนวณจากจำนวนนักเรียนที่เลื่อนชั้นในอัตราร้อยละ 100

สำหรับแบบฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุน สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.opec.go.th > กลุ่มงานใน สช. > กองทุนและสวัสดิการ(กก.) และส่งมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

***หมายเหตุ : สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำซ้อน ปี 2560 ให้ลดจำนวนลงด้วย

———————————–