กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ตามแผนงานประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถานศึกษาโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา