ประชุม อกศจ. ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และด้านการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และด้านการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเรื่องที่ได้เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ ได้ทราบและพิจารณา ได้แก่

  • การจัดทำและพิจารณา ตัวชี้วัด การนิเทศ ติดตามประเด็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด
  • แนวทางการพัฒาคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานทุกสังกัดในจังหวัด

 

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์