ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมลงนาม MOU เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอัยการประสานสหวิชาชีพ ชุมชน และโรงเรียน ขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2560 และได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นไปโดยสัมฤทธิ์ผลในเชิงประจักษ์ และเพื่อให้มีการเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นไปอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงทีจากทีมสหวิชาชีพในด้านดังกล่าว

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์