ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมประชุมการสร้างความเข้าใจโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP2-PKRU ระยะที่ 3

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวสมเพียร เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม และ นางสาวโชติกา ตัณฑัยย์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมประชุมการสร้างความเข้าใจโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP2-PKRU ระยะที่ 3 การขับเคลื่นโรงเรียนทั้งระบบ ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซส์ โดยมี ผศ.ดร. หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดการประชุมและลงนาม MOU

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์