วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 8

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 8 จำนวน 22 หลักสูตร
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์